Ngoài website Vietpost có thể đăng ký vận chuyển qua đâu?

Để cho quá trình đăng ký vận chuyển thống nhất cũng như giúp cả khách hàng và Vietpost tiện theo dõi lộ trình vận chuyển, quản lý hàng hóa chúng tôi chỉ tiếp nhận đăng ký vận chuyển thông qua 1 kênh duy nhất là website Vietpost.com.au.